VMZINC a woda

Obecność wody wewnątrz struktury dachu i pokrycia z metalu przyspiesza prędkość korozji i tym samym, zmniejsza znacznie żywotność obiektu. Jako metal nieżelazny stop tytan-cynku wchodzi w reakcje z głównymi składnikami atmosfery takimi jak H2O (para wodna), SO2 (dwutlenek siarki), NaCl (sól morska) i CO2 (dwutlenek węgla).
Pierwszą reakcją stopu tytan-cynku w obecności tlenu i wody jest wytworzenie się wodorotlenku cynku Zn(OH)2, który w obecności dostatecznego stężenia CO2, pochodzącego z powietrza, pozwala na utworzenie ochronnej warstwy patyny, czyli hydroksywęglanu cynku.
Tak więc ważnym jest, aby powierzchnie blachy VMZINC były wentylowane w sposób zapewniający dostęp CO2 w dostatecznej ilości tak, aby pozwolić na wytworzenie się ochronnej patyny. Uwaga ta dotyczy głównie strony spodniej blachy VMZINC®.
ZINC PLUS®, czyli stop cynk-tytan VMZINC® zabezpieczony specjalną powłoką od strony dolnej, znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy nie można zapewnić właściwej wentylacji pokrycia od strony spodniej (uniemożliwia to wytworzenie się patyny) oraz gdy zastosowano podłoże z płyt drewnopochodnych lub drewniane, zabezpieczone impregnatami reagującymi niekorzystnie ze stopem cynkowo - tytanowym.


Czynniki mogące przyczynić się do pojawienia się wody po stronie dolnej blachy cynkowo-tytanowej:

 • niekontrolowane zjawisko kondensacji pary wodnej;
 • nie zapewnienie odpowiedniej szczelności połączeń.

W/w czynniki są często efektem wadliwego i niedokładnego wykonania pokrycia.


Zjawisko kondensacji

Zjawisko kondensacji pojawia się w następujących sytuacjach:

 • gdy występuje różnica w temperaturze metali (tzw. promieniowanie szczątkowe);
 • gdy występuje różnica temperatury powietrza w cyklu dzień / noc (tzw. rosa naturalna);
 • migracja pary wodnej przez warstwy materiałów tworzących przegrodę zewnętrzną budynku, od strefy cieplejszej do zimniejszej.

Kondensacja noc/dzień

Woda skraplająca się na spodniej powierzchni pokrycia może penetrować w niższe warstwy przegrody, doprowadzając do ich trwałego zawilgocenia (chodzi szczególnie o izolację termiczną). Uwzględnienie powyższego zjawiska jest konieczne przy projektowaniu układu warstw przegród budowlanych.
Wartość temperatury rosy jest zależna od przewodności cieplnej materiałów, z których składa się przegroda oraz ich odporności na przenikanie pary wodnej. Zastosowanie membran pełniących funkcję paroizolacji i uszczelnienia, pozwala ograniczyć przenikanie pary ze strefy cieplejszej do zimniejszej. Niestety w większości przypadków przy nieprzestrzeganiu zasad układania izolacji (stosowanie zbyt małych zakładów, dziurawienie membrany elementami mocującymi), skuteczność działania membrany jest ograniczana.
Układ warstw w projektowanej przegrodzie powinien uniemożliwić wystąpienie kondensacji na wewnętrznej powierzchni ściany, nawet w warunkach minimalnej krotności wymian powietrza.
Dodatkowo montaż zawilgoconych płyt izolacji termicznej (z powodu złych warunków magazynowania lub niewłaściwego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi w trakcie budowy) może prowadzić do zwiększenia wilgotności wewnątrz przegrody.


Szczelność pokrycia

Wpływ deszczu i wiatru

Deszcz i wiatr są tymi czynnikami atmosferycznymi, które narzucają zastosowanie odpowiedniego systemu krycia, w zależności od typu przegrody (dach lub elewacja).

Przy wykonywaniu pokryć dachowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • Prawidłowość doboru metod łączenia elementów tworzących pokrycie dachu.
 • Jakość wykonania obróbek wszystkich elementów wystających ponad pokrycie dachu (kominy, okna połaciowe, attyki itp.
 • Staranność wykonania systemów odprowadzania wody.

Przy wykonywaniu pokryć elewacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • Zapewnienie szczelności połączeń, aczkolwiek drobne infiltracje wody są tolerowane, jeżeli po wewnętrznej stronie okładziny woda ma możliwość ściekania bez kontaktu z warstwą ocieplenia.
 • Zwiększone rygory szczelności w przypadku stosowania na ścianach kurtynowych, które muszą spełniać maksymalne wymagania pod względem nieprzepuszczalności powietrza i wody.

Obciążenia śniegiem

Nagromadzenie śniegu na pokryciu dachowym jest czynnikiem negatywnie wpływającym na szczelność tegoż pokrycia. Na ten problem należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy istnieje możliwość zalegania śniegu przez okres co najmniej trzech tygodni.

Powtarzające się cykle zamarzania i topnienia są powodem zamiany śniegu w lód, co prowadzi do:

 • wzrostu gęstości śniegu,
 • wzrostu ciśnienia hydrostatycznego wody w przekształconym śniegu, pogarszając w ten sposób szczelność pokrycia (możliwość infiltracji poprzez materiał, zwiększenie kapilarności na łączeniach).

Wilgotność i wentylacja

Poziom wilgotności wewnętrznej w pomieszczeniach jest najczęściej regulowany pracą urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, zastosowanych w oparciu o projekt wentylacji, klimatyzacji i c.o. Ich dobór i parametry robocze są uzależnione od charakteru pomieszczeń.

Pokrycie dachu VMZINC® - system wentylowany

System wentylowany jest tradycyjną metodą wykonywania pokrycia z blach tytanowo-cynkowych VMZINC®. Polega on na układaniu blach na deskowaniu, ze szczelinami pomiędzy deskami, nie większymi niż 5 mm.
W tym wariancie pokrycia wilgotność spowodowana infiltracjami i kondensacją jest usuwana poprzez zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza w warstwie wentylacyjnej. Minimalna grubość warstwy wentylacyjnej, którą należy zastosować, zależy od powierzchni przegrody i wilgotności w pomieszczeniu.
Ponadto należy zwrócić uwagę na prawidłowe wyliczenie powierzchni wlotów i wylotów powietrza do przestrzeni wentylacyjnej.


Pokrycie dachu VMZINC® - system niewentylowany

Gdy w konstrukcji dachu bezpośrednio pod blachą nie występuje pustka powietrzna, to dolna płaszczyzna stopu tytanowo-cynkowego nie jest w stanie prawidłowo spatynować. W powyższej sytuacji należy zastosować materiał ZINC PLUS®, który jest dostępny w trzech aspektach powierzchni: naturalna blacha VMZINC, QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną w rozdziale „Systemy dachowe”.
Prawidłowa wentylacja zapewnia usunięcie zawilgocenia, a lite drewno dodatkowo pełni rolę regulatora wilgotności powietrza w przegrodzie. VMZINC® zaleca wykonanie otworów wejściowych i wyjściowych w postaci liniowych szczelin o szerokości minimalnej równej 1 cm.
Wpływ wiatru, odporność na przenikanie pary wodnej oraz rozkład ciśnień, wynikający z wielkości otworów wentylacyjnych są czynnikami, które należy zawsze uwzględniać przy projektowaniu wentylacji przegrody.


Pokrycie dachu VMZINC® - system z paroizolacją

Zastosowanie pustki powietrznej bezpośrednio pod pokryciem, umożliwia powstanie ochronnej patyny na dolnej powierzchni blachy. W przypadku, gdy konstrukcja podłoża uniemożliwia zapewnienie odpowiedniej wentylacji należy zastosować membranę DELTA VMZINC®.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną w rozdziale „Systemy pokryć dachowych”.