Walcowany cynk to trwałość

Wyroby budowlane z walcowanego cynku są bardzo trwałe ze względu na ich zdolność do samoochrony. W Europie można znaleźć wiele przykładów cynkowych dachów odnowionych po stu latach ciągłej eksploatacji.

Powód tak długiego czasu eksploatacji jest obecnie dobrze znany:

Etap 1 Etap 2
alt alt

Metaliczna powierzchnia cynku reaguje z tlenem (O2) zawartym w atmosferze i w obecności wody (H2O) tworzy wodorotlenek cynku (Zn(OH)2).

Wodorotlenek cynku reaguje z dwutlenkiem węgla (CO2) czego wynikiem jest powstanie węglanu cynkowego (2ZnCO3.3Zn(OH)2), głównego składnika patyny.


Patyna tworzy warstwę, która jest zwarta, przylegająca, nierozpuszczalna w wodzie i utrudnia dalszy kontakt cynku z tlenem, co hamuje tempo korozji walcowanego cynku, utrzymując je na niskim poziomie.

Niestety, trwałość cynku może być osłabiona przez pewne kwaśne zanieczyszczenia przyspieszające korozję. Najistotniejszym z nich jest dwutlenek siarki (SO2). Dwutlenek siarki reaguje z patyną tworząc siarczany cynku (ZnSO3 + ZnSO4), które rozpuszczalne w wodzie są wypłukiwane przez deszcz.

Źródłem dwutlenku siarki są niektóre zakłady przemysłowe, ciepłownie opalane paliwami kopalnymi i ruch samochodowy. W związku z tym, tempo korozji jest większe na terenach miejskich lub przemysłowych niż wiejskich.

Na szczęście od lat 70. XX wieku zanieczyszczenie powietrza SO2 jest uważane za podstawowe zagrożenie dla środowiska. Dlatego w prawodawstwie państw europejskich (i nie tylko), wprowadzono radykalne przepisy na rzecz ograniczenia tego typu zanieczyszczeń. Przez to nastąpiła ogólna redukcja zawartości SO2 w atmosferze, szczególnie zauważalna w zanieczyszczonych obszarach miejskich i przemysłowych.

Skutkiem tego tempo korozji walcowanego cynku w drugiej połowie XX w. znacząco spadło.

alt

Obecnie przeciętne tempo korozji walcowanego cynku wynosi 1 µm/rok(¹). Przy typowej początkowej grubości 0,7 mm i średnim tempie korozji 1 µm/rok(¹). spodziewany czas trwałości blachy z walcowanego cynku wynosi ponad sto lat. Spodziewany czas trwałości walcowanego cynku wzrósł w ciągu ostatnich dekad i w nadchodzących latach nadal będzie rósł.


(¹)"Environmental effects of zinc run-off from roofing materials of different ages as a result of atmospheric corrosion" - I.Odnevall Wallinder, P.Verbiest, C.R.Janssen and C.Leygraf - 14th International Corrosion Congress, 16 sept - 1 Oct 1999, Cape town, South Africa.